บริษัท ทวีสมุทร จำกัด

บริษัท ทวีสมุทร จำกัด ได้ดำเนินงานด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทอาคาร งานโยธา และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถดำเนินงานได้ดีตลอดมา เป็นเวลากว่า 20 ปี เพื่อสร้างสรรรค์งานที่ดี มีคุณภาพต่อลูกค้า โดยพิจารณาทุกขั้นตอน ให้สอดคล้อง กับภาวะเศรษฐกิจของชาติ ทั้งรูปแบบการก่อสร้างค่าใช้จ่ายเร่งรัด ติดตามความก้าวหน้าของงานด้วยความรับผิดชอบ และบริการอย่างจริงใจ

ยุทธศาสตร์ด้านบริหาร บริษัทฯ ยังมีรูปแบบขบวนการจัดการที่ดีด้วยทรัพยากรที่พร้อมทุกด้านไม่ว่าศักยภาพเงินทุนที่มั่นคงทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นมืออาชีพ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรวบรวมจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลช่วยเสริมความคล่องตัว เร่งรัดงาน ทุกส่วนเหล่านี้ได้ประสานกัน เพื่อให้เกิดงานอย่างเหมาะสม โดยมีระเบียบควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายที่ต้องการ

คณะผู้บริหาร

คุณอรรณพ ทับสุวรรณ

กรรมการผู้จัดการ

คุณอำนวยชัย ภาชนะกาญจน์

รองกรรมการผู้จัดการ

คุณนพดล สุวรรณโณ

กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง