โครงการอบรบศักยภาพ ช่างก่อ – ฉาบไทย รุ่นที่5 ประจำปี 2561