โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน เรื่อง เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านอย่างถูกวิธีและปลอดภัย